KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 ROZPORZĄDZENIA Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje związane z przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych przez Bretelle – Joanna Franków reprezentowana przez Joannę Franków.

 1.  Administratorem Pan/ Pani danych osobowych jest Bretelle – Joanna Franków reprezentowana przez Joannę Franków z siedzibą przy ul. T. Mateckiego 21/64, 60-649 Poznań. Z administratorem może Pan/Pani skontaktować się listownie na adres ul. T. Mateckiego 21/64, 60-649 Poznań lub mail: bretelle@bretelle.pl.

 1. Administrator danych pozyskał dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, telefon, mail w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawartą w jej ramach umową lub podjętym przez administratora na Pana/Pani żądanie działaniem przed zawarciem umowy.

 2. Wskazane w punkcie 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w następujących celach:

      a – wysyłanie powiadomień o nowościach, promocjach itp

      b – rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji dotyczących umów sprzedaży

      c – naliczenia należnego rabatu stałej klientki

W przypadku Pana/Pani danych osobowych wskazanych w punkcie 2 podpunkt a – c dane te będą przetwarzane w celu

   d – wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze w związku z                 prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 C rozporządzenia)

 1. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są :

 1. Producenci bielizny w ramach realizacji reklamacji.

Będące podmiotami przetwarzającymi Pana/Pani dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia podczas realizacji procesu reklamacji.

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

     a – w zakresie określonym w punkcie 2 oraz w celach określonych w pkt 3 b przez okres w            którym, będzie Panu/Pani przysługiwało prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu                      umowy sprzedaży tj. maksymalnie okres 2 lat, a w przypadku dochodzenia roszczeń                    stwierdzonych tytułem egzekucyjnym (prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugoda                    sądowa) do czasu spełnienia stwierdzonych w ten sposób roszczeń, jednak maksymalnie            przez okres lat 10 od uprawomocnienia orzeczenia sądowego lub zawartej przed sądem            ugody.

       b- w zakresie określonym w punkcie 2 oraz w celach określonych w pkt 3 a i b przez                        okres dopóki nie wyrazi Pan/Pani woli zaprzestania przetwarzania Pana/Pani danych

       c – w zakresie określonym w pkt. 2 w celu określonym w pkt.3 d przez okres 5 lat od                         końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek prawny administratora.

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo:

   – dostępu do swoich danych osobowych w tym prawo do informacji o Pana/Pani danych              osobowych

   – do uzyskania kopii tych danych osobowych

   – do żądania sprostowania danych osobowych jeśli są nieprawidłowe

  – do usunięcia danych niekompletnych

  – do usunięcia danych osobowych innych niż dane zawarte w dokumentacji finansowo                 księgowej które, są niezbędne do wypełnienia przez administratora ciążącym na nim                  obowiązku z racji prowadzenia działalności gospodarczej.

   – do ograniczenia przetwarzania danych

  – do wniesienia skargi do organu ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych                  Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pana/Pani          danych osobowych.

   – do sprzeciwu wobec przetwarzania przez administratora Pana/Pani danych osobowych           do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez                 administratora z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

  – do zgłoszenia, że chce Pan/Pani być „zapomniana” i mamy zaprzestać przetwarzać                     Pan/Pani dane.

 1. Wyżej wymienione prawa może Pan/Pani realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz jednocześnie jest warunkiem otrzymania rabatu stałej klientki.

 3. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z rabatu stałej klientki, przyjęcia reklamacji oraz poinformowania o dostawie lub nowościach.

 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.